ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khi sử dụng trang Web Brade Mar tại địa chỉ https://brademar.com (sau đây gọi là “Chúng tôi” hoặc “trang Web“), có nghĩa là những người sử dụng (sau đây gọi là “Bạn“) đã mặc định chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản Sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản“). Nếu bạn không chấp nhận hoàn toàn các Điều khoản này, bạn không nên sử dụng trang Web.

Chúng tôi có thể cập nhật các Điều khoản này. Chúng tôi mong rằng bạn thường xuyên đọc lại trang này để đảm bảo đã được cập nhật phiên bản Điều khoản mới nhất. Việc bạn sử dụng trang Web sẽ được xem như sự chấp nhận phiên bản hiện tại của Điều khoản này.

Chính sách nội dung

Chủ sở hữu: Tất cả tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh, hình chụp, quảng cáo, biểu tượng, khẩu hiệu và các nghiên cứu trường hợp được đăng tải trên trang Web là có bản quyền và sở hữu bởi chúng tôi hoặc bên thứ ba tương ứng. Mọi thông tin đều được chúng tôi sở hữu hoặc biên tập và biên dịch, trích dẫn nguồn về chủ sở hữu ban đầu. Nếu có bất kỳ bài viết nào bị ghi nguồn thiếu hoặc không chính xác, hoặc nếu bạn muốn bài viết của mình được gỡ khỏi trang Web, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Email brademar.contact@gmail.comBạn cũng có thể sử dụng các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi (được ghim ở phần cuối trang Web) để liên lạc với chúng tôi.

Người sử dụng: Bạn chỉ có thể xem, tải xuống cho mục đích lưu trữ và in các trang hoặc hình ảnh từ trang Web để sử dụng cho mục đích cá nhân. Hoặc bạn có thể chia sẻ bài viết của trang Web dưới dạng URL.

Bạn không được:

  • Đăng tải lại các tài liệu từ trang Web này
  • Bán, cho thuê hoặc sử dụng cho mục đích thương mại dưới bất cứ hình thức nào khác từ trang Web
  • Trình bày bất cứ tài liệu nào từ trang Web một cách công khai
  • Chỉnh sửa hoặc biến tấu lại bất cứ tài liệu nào từ trang Web

Trường hợp nội dung được đăng tải lại, bạn phải được bên chủ sở hữu cho phép. Với các tài liệu sở hữu bởi bên thứ ba, chủ sở hữu bao gồm cả chúng tôi (biên tập và biên dịch) và bên sở hữu tài liệu gốc. Với các tài liệu sở hữu bởi chính chúng tôi, chủ sở hữu là duy nhất.

Chính sách bảo mật

Một số đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng Cookies và Web Beacons trên trang Web của chúng tôi. Đối tác quảng cáo của chúng tôi hiện tại là Google.

Các máy chủ quảng cáo hoặc nhà quảng cáo của bên thứ ba này sử dụng công nghệ cho các mẫu quảng cáo và các đường dẫn, hiển thị trên trang Web của chúng tôi, gửi trực tiếp tới trình duyệt của bạn. Họ tự động thu thập địa chỉ IP của bạn. Các công nghệ khác (như Cookies, JavaScript hoặc Web Beacons) cũng có thể được sử dụng bởi các nhà quảng cáo, mục đích để đo lường hiệu quả chiến dịch quảng cáo của họ cũng như cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn nhìn thấy.

Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các Cookies này, nó chỉ được sử dụng bởi các nhà quảng cáo (bên thứ ba). Bạn nên tham khảo chính sách bảo mật của các máy chủ quảng cáo (của các nhà quảng cáo) để biết thêm thông tin. Chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng cũng như không thể kiểm soát các hoạt động của các nhà quảng cáo hoặc trang Web khác.

Bằng việc sử dụng trang Web này, bạn mặc định chấp nhận những điều khoản trên.

Đọc thêm về Chính sách bảo mật tại đây.

Không đảm bảo

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm và rủi ro về việc sử dụng trang Web và những nội dung trong trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, tên, hình ảnh, hình chụp, biểu tượng đối với hoặc liên quan đến Brade Mar hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, cũng như sản phẩm và dịch vụ của bên đó.

Chúng tôi không đảm bảo tài liệu chứa trong trang Web hoặc máy chủ của trang Web sẽ vận hành mà không gián đoạn hay trì hoãn hoặc sẽ không bị lỗi, không bị virus hay lỗi kỹ thuật.

Trang Web của bên thứ ba

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tình trạng sẵn có của bất kỳ trang Web hoặc tài liệu nào của bên thứ ba mà bạn có thể truy cập thông qua trang Web của chúng tôi. Chúng tôi không xác nhận và sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc dịch vụ nào thuộc hoặc sẵn có từ các trang Web của bên thứ ba.

Bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và bên thứ ba được tìm thấy trên hoặc qua trang Web của chúng tôi, bao gồm thanh toán sản phẩm, dịch vụ và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc đại diện nào được liên kết với những giao dịch như vậy, sẽ được thực hiện giữa bạn và bên thứ ba có liên quan. Do vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ các giao dịch như vậy.

Chấm dứt

Theo điều khoản này, chúng tôi có quyền đình chỉ trang Web, hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang Web này, vì bất kỳ lý do gì, mà không cần thông báo cho bạn và không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.