Sparkasse Logo PNG

Sparkasse Logo PNG – Steiermärkische Bank und Sparkassen AG (gọi tắt là Steiermärkische Sparkasse) được thành lập vào năm 1825 với tên Vereinssparkasse và là tổ chức tài chính lâu đời nhất ở Styria. 

1. Sparkasse Logo PNG (2004 – Now)

Sparkasse Logo PNG (2004 – Now)
Sparkasse Logo PNG (2004 – Now)
Sparkasse Logo PNG (2004 – Now) (2)
Sparkasse Logo PNG (2004 – Now)

2. Sparkasse Logo PNG (1972 – 2004)

Sparkasse Logo PNG (1972 – 2004)
Sparkasse Logo PNG (1972 – 2004)

3. Sparkasse Logo PNG (1957 – 1972)

Sparkasse Logo PNG (1957 – 1972)
Sparkasse Logo PNG (1957 – 1972)

4. Sparkasse Logo PNG (1938 – 1957)

Sparkasse Logo PNG (1938 – 1957)
Sparkasse Logo PNG (1938 – 1957)

5. Sparkasse Logo PNG (1925 – 1938)

Sparkasse Logo PNG (1925 – 1938)
Sparkasse Logo PNG (1925 – 1938)

Brade Mar