Spar Logo PNG

Spar Logo PNG – SPAR, ban đầu là DESPAR, là một công ty đa quốc gia của Hà Lan cung cấp vật tư và dịch vụ hỗ trợ cho các cửa hàng bán lẻ thực phẩm thuộc sở hữu và điều hành độc lập.

1. Spar Logo PNG (2019 – Now)

Spar Logo PNG (2019 – Now) 1
Spar Logo PNG (2019 – Now)
Spar Logo PNG (2019 – Now) 2
Spar Logo PNG (2019 – Now)
Spar Logo PNG (2019 – Now) 3
Spar Logo PNG (2019 – Now)

2. Spar Logo PNG (1960 – 1968)

Spar Logo PNG (1960 – 1968)
Spar Logo PNG (1960 – 1968)

3. Spar Logo PNG (1950 – 1960)

Spar Logo PNG (1950 – 1960)
Spar Logo PNG (1950 – 1960)

4. Spar Logo PNG (1940 – 1950)

Spar Logo PNG (1940 – 1950)
Spar Logo PNG (1940 – 1950)

5. Spar Logo PNG (1932 – 1940)

Spar Logo PNG (1932 – 1940)
Spar Logo PNG (1932 – 1940)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)