Pepsi Logo PNG

Pepsi Logo PNG – Pepsi là một thương hiệu nước giải khát có ga được sản xuất bởi PepsiCo. Cùng với Coca-Cola, đây là một trong 2 thương hiệu Cola lớn nhất thế giới.

1. Pepsi Logo PNG (2014 – Now)

Pepsi Logo PNG (2014 – Now) 1
Pepsi Logo PNG (2014 – Now)
Pepsi Logo PNG (2014 – Now) 2
Pepsi Logo PNG (2014 – Now)
Pepsi Logo PNG (2014 – Now) 3
Pepsi Logo PNG (2014 – Now)

2. Pepsi Logo PNG (2008 – 2014)

Pepsi Logo PNG (2008 – 2014)
Pepsi Logo PNG (2008 – 2014)

3. Pepsi Logo PNG (2006 – 2008)

Pepsi Logo PNG (2006 – 2008)
Pepsi Logo PNG (2006 – 2008)

4. Pepsi Logo PNG (2003 – 2006)

Pepsi Logo PNG (2003 – 2006)
Pepsi Logo PNG (2003 – 2006)

5. Pepsi Logo PNG (1998 – 2003)

Pepsi Logo PNG (1998 – 2003)
Pepsi Logo PNG (1998 – 2003)

6. Pepsi Logo PNG (1991 – 1998)

Pepsi Logo PNG (1991 – 1998)
Pepsi Logo PNG (1991 – 1998)

7. Pepsi Logo PNG (1973 – 1991)

Pepsi Logo PNG (1973 – 1991)
Pepsi Logo PNG (1973 – 1991)

8. Pepsi Logo PNG (1962 – 1973)

Pepsi Logo PNG (1962 – 1973)
Pepsi Logo PNG (1962 – 1973)

9. Pepsi Logo PNG (1950 – 1962)

Pepsi Logo PNG (1950 – 1962)
Pepsi Logo PNG (1950 – 1962)

10. Pepsi Logo PNG (1940 – 1950)

Pepsi Logo PNG (1940 – 1950)
Pepsi Logo PNG (1940 – 1950)

11. Pepsi Logo PNG (1906 – 1940)

Pepsi Logo PNG (1906 – 1940)
Pepsi Logo PNG (1906 – 1940)

12. Pepsi Logo PNG (1905 – 1906)

Pepsi Logo PNG (1905 – 1906)
Pepsi Logo PNG (1905 – 1906)

13. Pepsi Logo PNG (1898 – 1905)

Pepsi Logo PNG (1898 – 1905)
Pepsi Logo PNG (1898 – 1905)

14. Pepsi Logo PNG (1893 – 1898)

Pepsi Logo PNG (1893 – 1898)
Pepsi Logo PNG (1893 – 1898)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)