Macy’s Logo PNG

Macy’s Logo PNG – Macy’s, tên ban đầu là R. H. Macy & Co., là một chuỗi cửa hàng do Macy’s, Inc. sở hữu. Đây là một trong hai chuỗi cửa hàng thuộc sở hữu của công ty, còn một chuỗi cửa hàng khác là Bloomingdale.

1. Macy’s Logo PNG (2019 – Now)

Macy’s Logo PNG (2019 – Now) 1
Macy’s Logo PNG (2019 – Now)
Macy’s Logo PNG (2019 – Now) 2
Macy’s Logo PNG (2019 – Now)
Macy’s Logo PNG (2019 – Now) 3
Macy’s Logo PNG (2019 – Now)

2. Macy’s Logo PNG (2004 – 2019)

Macy’s Logo PNG (2004 – 2019)
Macy’s Logo PNG (2004 – 2019)

3. Macy’s Logo PNG (1982 – 2019)

Macy’s Logo PNG (1982 – 2019)
Macy’s Logo PNG (1982 – 2019)

4. Macy’s Logo PNG (1978 – 1982)

Macy’s Logo PNG (1978 – 1982)
Macy’s Logo PNG (1978 – 1982)

5. Macy’s Logo PNG (1970 – 1977)

Macy’s Logo PNG (1970 – 1977)
Macy’s Logo PNG (1970 – 1977)

6. Macy’s Logo PNG (1961 – 1970)

Macy’s Logo PNG (1961 – 1970)
Macy’s Logo PNG (1961 – 1970)

7. Macy’s Logo PNG (1948 – 1986)

Macy’s Logo PNG (1948 – 1986)
Macy’s Logo PNG (1948 – 1986)

8. Macy’s Logo PNG (1938 – 1948)

Macy’s Logo PNG (1938 – 1948)
Macy’s Logo PNG (1938 – 1948)

9. Macy’s Logo PNG (1932 – 1938)

Macy’s Logo PNG (1932 – 1938)
Macy’s Logo PNG (1932 – 1938)

10. Macy’s Logo PNG (1920 – 1932)

Macy’s Logo PNG (1920 – 1932)
Macy’s Logo PNG (1920 – 1932)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)