Forbes Logo PNG

Forbes Logo PNG – Forbes là một tạp chí kinh doanh của Mỹ thuộc sở hữu của Integrated Whale Media Investments và gia đình Forbes. Được xuất bản tám lần một năm, nó có các bài viết về các chủ đề tài chính, công nghiệp, đầu tư và Marketing. Forbes cũng báo cáo về các chủ đề liên quan như công nghệ, truyền thông, khoa học, chính trị và luật pháp. Trụ sở chính của nó được đặt tại New Jersey. Các đối thủ cạnh tranh chính của nó bao gồm Fortune và Bloomberg Businessweek.

1. Forbes Logo PNG (1999 – Now)

Forbes Logo PNG (1999 – Now)
Forbes Logo PNG (1999 – Now)

2. Forbes Logo PNG (1978 – 1999)

Forbes Logo PNG (1978 – 1999)
Forbes Logo PNG (1978 – 1999)

3. Forbes Logo PNG (1977 – 1978)

Forbes Logo PNG (1977 – 1978)
Forbes Logo PNG (1977 – 1978)

4. Forbes Logo PNG (1973 – 1977)

Forbes Logo PNG (1973 – 1977)
Forbes Logo PNG (1973 – 1977)

5. Forbes Logo PNG (1966 – 1973)

Forbes Logo PNG (1966 – 1973)
Forbes Logo PNG (1966 – 1973)

6. Forbes Logo PNG (1953 – 1966)

Forbes Logo PNG (1953 – 1966)
Forbes Logo PNG (1953 – 1966)

7. Forbes Logo PNG (1939 – 1953)

Forbes Logo PNG (1939 – 1953)
Forbes Logo PNG (1939 – 1953)

8. Forbes Logo PNG (1938)

Forbes Logo PNG (1938)
Forbes Logo PNG (1938)

9. Forbes Logo PNG (1938 – 1939)

Forbes Logo PNG (1938 – 1939)
Forbes Logo PNG (1938 – 1939)

10. Forbes Logo PNG (1937)

Forbes Logo PNG (1937)
Forbes Logo PNG (1937)

11. Forbes Logo PNG (1937 – 1938)

Forbes Logo PNG (1937 – 1938)
Forbes Logo PNG (1937 – 1938)

12. Forbes Logo PNG (1934 – 1937)

Forbes Logo PNG (1934 – 1937)
Forbes Logo PNG (1934 – 1937)

13. Forbes Logo PNG (1930 – 1934)

Forbes Logo PNG (1930 – 1934)
Forbes Logo PNG (1930 – 1934)

14. Forbes Logo PNG (1925 – 1930)

Forbes Logo PNG (1925 – 1930)
Forbes Logo PNG (1925 – 1930)

15. Forbes Logo PNG (1924 – 1925)

Forbes Logo PNG (1924 – 1925)
Forbes Logo PNG (1924 – 1925)

16. Forbes Logo PNG (1922 – 1924)

Forbes Logo PNG (1922 – 1924)
Forbes Logo PNG (1922 – 1924)

17. Forbes Logo PNG (1918 – 1922)

Forbes Logo PNG (1918 – 1922)
Forbes Logo PNG (1918 – 1922)

18. Forbes Logo PNG (1917 – 1918)

Forbes Logo PNG (1917 – 1918)
Forbes Logo PNG (1917 – 1918)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)