Chevrolet Logo PNG

Chevrolet Logo PNG – Chevrolet, thường được gọi là Chevy và có tên chính thức là Chevrolet Division of General Motors Company, là một bộ phận của General Motors (GM). Do sự nổi bật và công nhận tên của Chevrolet là một trong những thương hiệu toàn cầu của General Motors, ‘Chevrolet’, ‘Chevy’ hoặc ‘Chev’ đôi khi được sử dụng như một từ đồng nghĩa với General Motors hoặc các sản phẩm của nó.

1. Chevrolet Logo PNG (2013 – Now)

Chevrolet Logo PNG 1
Chevrolet Logo PNG (2013 – Now)
Chevrolet Logo PNG 2
Chevrolet Logo PNG (2013 – Now)
Chevrolet Logo PNG 3
Chevrolet Logo PNG (2013 – Now)
Chevrolet Logo PNG 4
Chevrolet Logo PNG (2013 – Now)

2. Chevrolet Logo PNG (2010 – 2013)

Chevrolet Logo PNG (2010 – 2013)
Chevrolet Logo PNG (2010 – 2013)

3. Chevrolet Logo PNG (2002 – 2010)

Chevrolet Logo PNG (2002 – 2010)
Chevrolet Logo PNG (2002 – 2010)

4. Chevrolet Logo PNG (2001 – 2002)

Chevrolet Logo PNG (2001 – 2002)
Chevrolet Logo PNG (2001 – 2002)

5. Chevrolet Logo PNG (1994 – 2001)

Chevrolet Logo PNG (1994 – 2001)
Chevrolet Logo PNG (1994 – 2001)

6. Chevrolet Logo PNG (1988 – 2002)

Chevrolet Logo PNG (1988 – 2002)
Chevrolet Logo PNG (1988 – 2002)

7. Chevrolet Logo PNG (1976 – 1988)

Chevrolet Logo PNG (1976 – 1988)
Chevrolet Logo PNG (1976 – 1988)

8. Chevrolet Logo PNG (1964 – 1976)

Chevrolet Logo PNG (1964 – 1976)
Chevrolet Logo PNG (1964 – 1976)

9. Chevrolet Logo PNG (1950 – 1964)

Chevrolet Logo PNG (1950 – 1964)
Chevrolet Logo PNG (1950 – 1964)

10. Chevrolet Logo PNG (1940 – 1950)

Chevrolet Logo PNG (1940 – 1950)
Chevrolet Logo PNG (1940 – 1950)

11. Chevrolet Logo PNG (1940 – 1945)

Chevrolet Logo PNG (1940 – 1945)
Chevrolet Logo PNG (1940 – 1945)

12. Chevrolet Logo PNG (1934 – 1940)

Chevrolet Logo PNG (1934 – 1940)
Chevrolet Logo PNG (1934 – 1940)

13. Chevrolet Logo PNG (1914 – 1934)

Chevrolet Logo PNG (1914 – 1934)
Chevrolet Logo PNG (1914 – 1934)

14. Chevrolet Logo PNG (1911 – 1914)

Chevrolet Logo PNG (1911 – 1914)
Chevrolet Logo PNG (1911 – 1914)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing